top of page

Disclaimer

Door zich aan te melden en te surfen op de website van Geboren om te Baren stemt de bezoeker in met de bepalingen van deze disclaimer. De bepalingen van huidige disclaimer kunnen op elk moment geheel of gedeeltelijk worden gewijzigd.

 

De wijziging gaat in op de datum waarop ze op de website wordt geplaatst; heden 7 april 2023.

Identiteit

www.geborenomtebaren.be is een site die toebehoort aan Nina Lenaerts, hierna “Geboren om te Baren" genoemd. De website wordt beheerd door Nina Lenaerts, eigenaar van de website.

www.geborenomtebaren.be is een website waarop de handelsactiviteiten van geboortecoaching, diverse opleidingen en verkoop van digitale en fysieke producten worden voorgesteld. Heeft u vragen over onze Disclaimer, dan kunt u deze per e-mail sturen naar het volgende adres: nina@geborenomtebaren.be

Deze website wordt gehost door WIX.com.

Inhoud van de website

De informatie op onze website is bedoeld om:

  • de activiteiten van Geboren om te Baren voor te stellen;

  • de werkwijze van Geboren om te Baren voor te stellen;

  • de diensten van Geboren om te Baren te promoten en het publiek te informeren over de contactgegevens van de onderneming;

  • het aanvragen van een gratis online offerte en het aanvragen van informatie over de activiteit van Geboren om te Baren mogelijk te maken;

  • de mogelijkheid te bieden in te tekenen op de newsletter van Geboren om te Baren;

  • contact op te nemen met Geboren om te Baren;

  • Het aanbod van Geboren om te Baren te commercialiseren en het online aankopen ervan mogelijk te maken. Op deze aankopen zijn de algemene verkoopvoorwaarden van Geboren om te Baren van toepassing.

Beperking aansprakelijkheid

De website www.geborenomtebaren.be werd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid ontwikkeld.

Geboren om te Baren stelt alles in het werk om de informatie op de website accuraat en bijgewerkt te houden.

De erin opgenomen informatie is echter aan wijzigingen onderhevig.

Het komt dan ook de bezoekers van de website toe de op de website verstrekte informatie met andere middelen te controleren door contact met ons op te nemen.

De website is beveiligd met alle redelijke en mogelijke middelen om ongemakken door technische fouten zoveel mogelijk te voor- komen.

 

Ik kan echter niet garanderen dat de website altijd gevrijwaard zal zijn van onderbrekingen, virussen, technische problemen of andere computercriminaliteit. Geboren om te Baren is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het raadplegen

of het gebruik van de website en de hierin vervatte inhoud.

Links naar andere websites

www.geborenomtebaren.be bevat hyperlinks naar websites van derden of sociale netwerken waarover ik geen gezag of controle kan uitoefenen (technisch of inhoudelijk).

Geboren om te Baren is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van deze websites en de inhoud ervan.

Bovendien is het gebruik van deze site door websites van derden niet toegestaan zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, die per e-mail kan worden aangevraagd op het volgende adres: nina@geborenomtebaren.be

Cookies

Geboren om te Baren gebruikt cookies om het surfen gemakkelijker en betrouwbaarder te maken. Sommige van deze cookies zijn essentieel voor de werking van de website, andere worden gebruikt om de ervaring van de bezoeker te verbeteren. Voor meer informatie over deze cookies, zie het cookiebeleid.

Bescherming intellectuele eigendom

De inhoud en opbouw van deze website zijn eigendom van Geboren om te Baren.

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Nina Lenaerts is elke reproductie of elk gebruik voor openbare uitvoering van deze website en de inhoud ervan, op welke wijze dan ook, verboden.

In voorkomend geval moet de informatie en/of de aanvraag van gebruik of reproductie per e-mail naar het volgende adres worden

gezonden: nina@geborenomtebaren.be

www.geborenomtebaren.be kan ook elementen bevatten die geheel of gedeeltelijk aan derden toebehoren. Voor het gebruik van elementen die toebehoren aan derden moet vooraf een aanvraag tot gebruik worden ingediend bij Geboren om te Baren op het e-mailadres nina@geborenomtebaren.be. Geboren om te Baren zal dan een vraag sturen naar de betrokken derde. Het staat die derde vrij het gebruik te aanvaarden of te weigeren en, eventueel, de betaling van auteursrechten te vragen. Bovendien is Geboren om te Baren in geval van gebruik door de bezoeker van elementen die aan derden toebehoren, in geen geval aansprakelijk voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Alleen de bezoeker is mogelijk auteursrechten verschuldigd ten gunste van de verzoekende derde.

Indien de bezoeker meent dat één of meer elementen op de Website in strijd zijn met zijn eigen intellectuele-eigendomsrechten, wordt hem gevraagd via e-mail contact op te nemen op nina@geborenomtebaren.be en het geschil nauwgezet uit te leggen.

Er wordt zo snel mogelijk contact opgenomen met de bezoeker om het geschil op te lossen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

In geval van betwisting is enkel het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Geboren om te Baren bevoegd. Geboren om te Baren kan echter beslissen een beroep te doen op bemiddeling, waarbij een door de Federale Bemiddelingscommissie erkende bemiddelaar wordt ingeschakeld om het geschil via deze weg op te lossen.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over de inhoud van onze website, kunt u die sturen naar nina@geborenomtebaren.be

bottom of page